Tầm nhìn chiến lược: định nghĩa và áp dụng trong doanh nghiệp

tầm nhìn chiến lược

Tầm nhìn chiến lược (vision) là khái niệm tổng quan, vẽ ra bức tranh về phương phướng và tương lai của doanh nghiệp. Tầm nhìn đưa ra định hướng tương lai, thể hiện khát vọng của doanh nghiệp vào những điều mà doanh nghiệp muốn hướng tới. Một tuyên ngôn về tầm nhìn hiệu quả chứa đựng khả năng truyền thông cô đọng về các triết lí có tác dụng kích thích và nâng cao tinh thần của các bên liên quan, từ đó thúc đẩy họ đương đầu với thách thức để đạt được mục tiêu của doanh nghiệp.

Vai trò chính của tầm nhìn chiến lược thể hiện qua những nội dung sau:

  • Xác định, thiết lập và làm rõ các mục tiêu của doanh nghiệp;
  • Tạo ra giá trị nền tảng cho sự phát triển bền vững, xác định hệ thống giá trị đạo đức và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp;
  • Chỉ dẫn, định hướng phát triển cho doanh nghiệp trong tương lai; tầm nhìn được coi là ngọn đuốc chỉ đường cho các hoạt động của doanh nghiệp;
  • Khơi nguồn cảm hứng cho các nhân viên và hoạt động quản trị doanh nghiệp.

Như vậy, tầm nhìn được xây dựng nhằm đưa ra những đánh giá về khả năng và hạn chế của doanh nghiệp; cũng như giúp loại bỏ những thất bại, thất vọng và những hoài nghi đối với các nỗ lực quản trị trước đây. Tầm nhìn chiến lược giúp các nhà quản trị nhìn xa trông rộng và suy nghĩ một cách chiến lược về các nội dung chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển của doanh nghiệp, gồm:

xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *