Bơm cần bê tông 52 mét

85.000 5.600.000 

Vị trí bơm: Sàn, cột, móng, dầm, nền

Tính tiền theo m3 hoặc theo ca 4 giờ

Bơm cần bê tông
Bơm cần bê tông 52 mét
85.000 5.600.000  Lựa chọn các phương án