Bơm cần bê tông 37 mét

70.000 3.200.000 

Vị trí bơm: Sàn, cột, móng, dầm, nền

Bơm cần bê tông
Bơm cần bê tông 37 mét
70.000 3.200.000  Lựa chọn các phương án