Bê tông tươi

1.400.000 

Mác bê tông: Từ 100- 500

Độ sụt: 120 +-20 (mm)

Vận chuyển miễn phí: Dưới 15 km

Tính tiền theo mét khối làm tròn

bê tông tươi
Bê tông tươi
1.400.000  Lựa chọn các phương án